REGULAMIN SERWISU JULITACZERWINSKA.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony internetowej udostępnionej pod adresem internetowym www.julitaczerwinska.pl

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem

Julita Czerwińska

Najważniejsze informacje dot. Serwisu

Postanowienia ogólne

Wyjaśnienie definicji

TERMIN

WYJAŚNIENIE

Sprzedawca

Julita Czerwińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Consilium Vectigal Kancelaria Podatkowa Julita Czerwińska, ul. Rudzka 5e/31, 01 – 689 Warszawa, NIP 9482535447, REGON 380937904.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin

niniejszy regulamin Serwisu.

Produkt

streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie w sklepie internetowym lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

Produkt elektroniczny

treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).

Użytkownik

oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.

Usługa

usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Formularz zamówienia

usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej Sklepu umożliwiająca złożenie zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposobu płatności, dostawy etc.

Zamówienie

oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego dotyczącą Produktów elektronicznych oferowanych w sklepie internetowym.

Najważniejsze informacje dot.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

Reklamacje dotyczące sprzedaży

Usługi elektroniczne w Serwisie

Korzystać z Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, których dostęp wymaga wcześniejszego dokonania zakupu Produktu.

Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę:

1. Blog

Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika

Formularz kontaktowy

Usługa wysyłki Newslettera

Usługa udostępniania bezpłatnych materiałów

Warunki techniczne dot. Produktów odpłatnych I nieodpłatnych usług I produktów nieodpłatnych:

Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

Postanowienia końcowe

W razie pytań jestem zawsze do Państwa dyspozycji – proszę o kontakt.

Zapraszam do współpracy

Julita Czerwińska

Załącznik numer 1 do regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Consilium Vectigal Kancelaria Podatkowa Julita Czerwińska
ul. Rudzka 5e/31, 01-689 Warszawa
biuro@julitaczerwinska.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić..